جراحی جایگذاری ایمپلنت های دندانی

در مواردی که شخص یک، چند یا همه دندان های خود را از دست داده باشد، بهترین روش جایگزینی دندان از دست رفته، قرار دادن ایمپلنت می باشد.

implant

Style Setting

Fonts

Direction