دکتر آرش خجسته رییس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شد

دکتر پیوندی رییس دانشگاه در حکمی دکتر آرش خجسته را بعنوان رییس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

 

khojasteh-B 191667

 

منبع:

SBMU.ac.ir

Style Setting

Fonts

Direction