مصاحبه دکتر خجسته درباره دفتر استعدادهای درخشان

در این بخش می توانید متن مصاحبه با جناب آقای دکتر آرش خجسته که از موسسین و سرپرست سابق دفتر استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بودند، در ارتباط با تاریخچه این مجموعه را می توانید مشاهده کنید. این مصاحبه در آذرماه سال 95 انجام شده است.

دریافت متن مصاحبه

 

Style Setting

Fonts

Direction